Dịch vụ sửa chữa
Dịch vụ kỹ thuật Tandberg và Cisco
11:14 | 24/08/2012

Các dịch vụ cốt lõi đối tác của TANDBERG (dịch vụ mang nhãn hiệu của các đối tác) có nghĩa là TANDBERG sẽ xác định mức độ dịch vụ cho các đối tác, và đối tác sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tới người dùng cuối cùng. Dịch vụ này đã được di chuyển vào chương trình đối tác của Cisco

Mô tả dịch vụ Tandberg và Cisco

Các dịch vụ cốt lõi TANDBERG sẽ được tích hợp vào trong các dịch vụ của Cisco được cung cấp bởi
các đối tác của Cisco

Dịch vụ khách hàng cốt lõi của TANDBERG là các dịch vụ mang nhãn hiệu TANDBERG, trong đó các khả năng phân phát dịch vụ đầu cuối người sử dụng được định nghĩa và được cung cấp bởi TANDBERG. Các dịch vụ này đang được tích hợp trong các dịch vụ mang nhãn hiệu CISCO

Các dịch vụ cốt lõi đối tác của TANDBERG (dịch vụ mang nhãn hiệu của các đối tác) có nghĩa là TANDBERG sẽ xác định mức độ dịch vụ cho các đối tác, và đối tác sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tới người dùng cuối cùng. Dịch vụ này đã được di chuyển vào chương trình đối tác của Cisco

Bảng sau đây cho thấy tính năng cụ thể của các dịch vụ TADNBERG  sẽđược thực hiện theo các dịch vụ của Cisco

 

Dịch vụ khách hàng từ xa: V31/V31D

Dịch vụ khách hàng Telepresence cisco từ xa

Hỗ trợ và nâng cấp phần mềm

Hỗ trợ nâng cấp phần mềm

Hỗ trợ nâng cấp phần mềm

Lỗi phần cứng

Thay thế thiết bị tương ứng trong thời gian bảo hành.

Thay thế thiết bị tương ứng trong thời gian bảo hành.

Hỗ trợ kỹ thuật

Trong thời gian làm việc hành chính

24x7x365

 

Dịch vụ khách hàng tại chỗ: V01/V01D

 Dịch vụ khách hàng Telepresence cisco :ECDO

Hỗ trợ và nâng cấp phần mềm

Hỗ trợ nâng cấp phần mềm

Hỗ trợ nâng cấp phần mềm

Lỗi phần cứng

Thay thế thiết bị tương ứng trong thời gian bảo hành

Thay thế thiết bị tương ứng trong thời gian bảo hành

Hỗ trợ kỹ thuật

Trong thời gian làm việc hành chính

24x7x365

Hỗ trợ tại chỗ

Thời gian có mặt sau 24h thông báo. Thời gian khắc phục trong vòng 24h

Thời gian có mặt sau 24h thông báo. Thời gian khắc phục trong vòng 24h

 

Dịch vụ đối tác Tandberg:V27

 

Chương trình đối tác của Cisco (CPCBP): PEDN, PADN, PPDN, PMDN

Hỗ trợ và nâng cấp phần mềm

Hỗ trợ nâng cấp phần mềm

Hỗ trợ nâng cấp phần mềm

Lỗi phần cứng

Thay thế thiết bị tương ứng trong thời gian bảo hành

Thay thế thiết bị tương ứng trong thời gian bảo hành

Hỗ trợ kỹ thuật

Trong thời gian làm việc

24x7x365

Hỗ trợ tại chỗ

Thời gian có mặt sau 24h thông báo. Thời gian khắc phục trong vòng 24h

Thời gian có mặt sau 24h thông báo. Thời gian khắc phục trong vòng 24h

 

Các dịch vụ kỹ thuật:

Các chương trình dịch vụ

Các mức dịch vụ

GEO

RTM

Điều kiện

Sản phẩm

Cisco cung cấp

Bán lại thương hiệu Cisco

Hoạt động cốt yếu

NBD/Tại chỗ + Nâng cấp phần mềm

Toàn cầu

Khách hàng trực tiếp

Đối tác cấp 1

Đối tác cấp 2

Đạt chứng chỉ ATP

Cisco& TANDBERG

8x5x4/Tại chỗ + Nâng cấp phần mềm

24x7x4/Tại chỗ + Nâng cấp phần mềm

Hỗ trợ ứng dụng phần mềm ứng dụng + Nâng cấp phần mềm*

Cisco Hợp tác cung cấp

Chương trình hỗ trợ chia sẻ Cisco

Hoạt động chủ yếu

NBD/+ Nâng cấp phần mềm

ROW

Trừ U.S./ Canada

 

Đối tác cấp 1

Đạt chứng chỉ ATP

Cisco và TANDBERG IMERSIVE

8x5x4/Tại chỗ + Nâng cấp phần mềm

24x7x4/Tại chỗ + Nâng cấp phần mềm

Dịch vụ khách hàng của cisco

Hoạt động chủ yếu

NBD/+ Nâng cấp phần mềm

Toàn cầu

Đối tác cấp 1

Đạt chứng chỉ ATP

Cisco và TANDBERG IMERSIVE

8x5x4/Tại chỗ + Nâng cấp phần mềm

24x7x4/Tại chỗ + Nâng cấp phần mềm

Chương trình đối tác của Cisco

8x5 NBD/+ Nâng cấp phần mềm

Toàn cầu

Đối tác cấp 1

Đối tác cấp 2

Đạt chứng chỉ ATP, loại trừ US/ Canada

TANDBERG loại trừ IMERSIVE

Hỗ trợ ứng dụng và nâng cấp phần mềm*

 

* Nâng cấp các ứng dụng phần mềm cho tất cả các sản phẩm của TANDBERG

Màu đỏ: Các phần tử mới mà cisco đang cung cấp hoặc cung cấp mới hoàn toàn.

NBD: Thay thế thiết bị tương ứng trong thời gian bảo hành

8x5x4: Trong khoảng thời gian làm việc hành chính 8h/5 ngày. Thời gian làm việc là 4h.

Ánh xạ các dịch vụ của Cisco tương ứng với các dịch vụ mà TANDBERG cung cấp:

Các dịch vụ của CISCO

Các dịch vụ của TANDBERG

Quản lý toàn diện

Premier

Quản lý nâng cao

Executive

Quản lý được hỗ trợ

Express

 

Dịch vụ trọng tâm

Dịch vụ khách hàng của CISCO Telepresence

Dịch vụ lựa chọn

Chương trình đối tác của CISCO

Dịch vụ đối tác

 

Giới thiệu “Chương trình đối tác của Cisco” Q&A

Q: Chương trình đối tác của Cisco là gì?

A: Chương trình đối tác của Cisco là một chương trình dịch vụ toàn cầu được thiết kế để giúp cho các đối tác được chứng nhận bởi Cisco tiếp tục phân phối các dịch vụ kỹ thuật tới khách hang sử dụng.

Q: Chương trình đối tác của Cisco bắt đầu khi nào?

A: Chương trình đối tác của Cisco chính thức cung cấp cho các đối tác được chứng nhận bởi Cisco bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 năm 2011.

Q: Tại sao Cisco lại cung cấp dịch vụ này:

A: Giúp cho các đối tác được chứng nhận bởi Cisco tiếp tục hỗ trợ và duy trì sự hoạt động liên tục hệ thống của khách hàng và sự tương thích với những sự thay đổi công nghệ trong những thời gian tiếp theo.

Q: Mức dịch vụ cao nhất mà Cisco cung cấp trong chương trình đối tác của Cisco

A: Trong trường hợp thiết bị xảy ra sự cố phần cứng, các đối tác của Cisco có thể cung cấp ngay lập tức thiết bị thay thế tương ứng trong ngày làm việc tiếp theo.

Q: Những lợi ích mà chương trình đối tác Cisco đem lại:

A: Chương trình đối tác Cisco mang lại những lợi ích sau:

  • Thay thế ngay lập tức thiết bị tương ứng trong trong ngày làm việc tiếp theo.
  • Nâng cấp phần mềm mới. (Việc nâng cấp này giúp thiết bị thêm các tính năng mở rộng và tương thích với những thay đổi công nghệ)
  • Truy nhập 24x7 tới trung tâm kỹ thuật toàn cầu của Cisco (TAC)
  • Truy nhập vào website Cisco và cơ sở dữ liệu của hệ thống.