Hỏi đáp
Tại sao khi tôi mở phần mềm Starboard Software lại hiện ra dòng chữ “Starboard is not connected”?

Trả lời: Khi phần mềm hiện dòng chữ “Starboard is not connected” có nghĩa là bạn chưa kết nối bảng với máy tính. Hãy kiểm tra lại dây USB nối giữa máy tính và bảng tương tác.