Hỏi đáp
Nếu mất bút chỉ tôi có thể sử dụng bảng được không?

Trả lời: Có. Bạn có thể tương tác với bảng bằng bất cứ vật liệu gì