Hỏi đáp
PHNN Chieru - Xuất hiện thông báo “Failed to Start Intercom” khi giáo viên muốn dùng chức năng Intercom để hội thoại với một học sinh

Trả lời: Có 2 cách giải quyết vấn đề này:

1. Kiểm tra thiết lập USB Sound Unit trong Control Panel: Đặt Speakers USB Multi-Channel Audio Device, Microphone USB Multi-Channel Audio Device thành Default Device   

Intercom ChieruIntercom Chieru

2. Gõ bỏ sau đó cài đặt lại phần mềm Calabo EX và USB Sound Unit trên máy tính lỗi